تبلیغات
عمارامروز - کلاس درس
شنبه 7 خرداد 1390

کلاس درس

   نوشته شده توسط: خادم اسلامی    


کلاس درس شلوغ بودوهمه در حال صحبت کردن بودند؛هرکی با دوستای خودش گرم گرفته بودوخلاصه کلاس روهوا بود!یهومعلم اومدتوکلاس وسروصدایواش یواش خوابید،بعدطبق روال قبلیش شروع به خوندن لیست حضور وغیاب کرد؛...

غیرت همت ...غایب
بزرگراه همت ...حاضر
مردونگی همت ...غایب
ورزشگاه همت...حاضر
سمینار همت...حاضر
همایش همت...حاضر
آقایی همت...غایب
مجتمع فرهنگی همت...حاضر
صفای همت...غایب
مرام همت...غایب
صداقت همت...غایب
...همت...غایب
...همت...غایب
...همت...غایب

غایبا از حاضرا بیشتر بودن !؟کلاس تعطیل!!؟؟.....